ร้อยละความครอบคลุมของการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 12 ปี